Oyster Shell, Seaweed

Oyster Shell, Seaweed
Markos Georgiou

Algae, Human Hair

Algae, Human Hair
Bela Rofe

Eggshell

Eggshell
Ylem Lab