Charcoal

Charcoal

Organic waste

Organic waste

Flower

Flower

Phytoplankton

Phytoplankton

Bacteria

Bacteria

Blue Elf cup

Blue Elf cup

Carbon black

Carbon black

Japanese Knotweed

Japanese Knotweed

Seaweed

Seaweed

Seaweed

Seaweed

Milk

Milk

Bacteria

Bacteria

Rain

Rain

Avocado Seed

Avocado Seed